મૈથુન અને હસ્તમૈથુનમાં શું ફરક છે?

સવાલઃ મૈથુન અને હસ્તમૈથુનમાં શું ફરક છે?

Masturbation joks

જવાબઃ ક્રિયા તો સમાન જ છે.,  મૈથુનમાં હકીકત છે, જ્યારે હસ્તમૈથુનમાં હકીકતની કલ્પના છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *