હસ્તમૈથુન કેટલા પ્રમાણ માં નોર્મલ ગણી શકાય?

આવો કોઇ નિયમ નથી કે દિવસ માં અમુક વખત કરવામાં આવે તો તેને નોર્મલ ગણવુ. અને આ કરતા વધુ વાર હસ્તમૈથુન ના કરવુ. જો હસ્તમૈથુન થી વ્યક્તિ ના રોજ-બરોજ ના કામ માં મુશકેલીઓ ના પડતી હોય, તો તેને નોર્મલ ગણી શકાય. દરેક વ્યક્તી માટૅ હસ્તમૈથુન ની માત્રા અલગ અલગ હોઇ શકે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *