બજારમાં મળતા હર્બલ સેક્સ ટોનિક કેટલા ફાયદાકારક?

સવાલઃ બજારમાં મળતા હર્બલ સેક્સ ટોનિક કેટલા ફાયદાકારક?

જવાબઃ વેચવાવાળા માટે ફાયદાકારક, પરંતુ ખરીદવાવાળા માટે નુકસાનકારક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *