સ્વપ્નદોષનો ઇલાજ શું છે?

સવાલઃ સ્વપ્નદોષનો ઇલાજ શું છે?

જવાબઃ જ્યારે આ કોઈ બિમારી જ નથી તો પછી ઇલાજની વાત જ ક્યાં આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *