બ્રેસ્ટ સાઇઝ વધારવા માટે બજારમાં મળથી કઈ ક્રીમ અસરકારક અથવા કઈ ખરીદવી જોઈએ?

સવાલઃ બ્રેસ્ટ સાઇઝ વધારવા માટે બજારમાં મળથી કઈ ક્રીમ અસરકારક અથવા કઈ ખરીદવી જોઈએ?
જવાબઃ આવી ક્રીમથી તમારા હાથના મસલ્સ જરૂર વધશે પરંતુ બ્રેસ્ટની કોઈ ગેરંટી નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *